Slovník pojmů

na webu m-aukce

Základní typy dražeb

Označením "dražba" dnes bývají souhrně označovány různé typy prodejů nemovitých a movitých věcí, které mají do jisté míry podobný průběh, ale jsou postaveny na jiném právním základě.


Základními typy "dražeb", se kterými se běžně setkáte na tomto serveru jsou:

Exekuční dražba nedobrovolná

Jedná se o dražbu konanou podle zákona č. 99/1963 Sb. občanského soudního řádu (o.s.ř.) ve spojení se zákonem č. 120/2001 Sb. exekuční řád, kdy se draží majetek (nejčastěji) dlužníka proti jeho vůli - proto dražba nedobrovolná.
Tento typ dražby se nejčastěji používá k vymožení pohledávky či povinnosti dlužníka.
Tuto dražbu ve většině případů provádí soudní exekutor.
Tento typ dražeb má zákonem pevně daná pravidla a vlastnictví předmětu dražby přechází na vydražitele příklepem.

Exekuční dražba dobrovolná

Jedná se o dražbu konanou podle zákona č. 120/2001 Sb. exekuční řád, kdy se draží majetek na základě dobrovolného návrhu vlastníka věci.
Tento typ dražby je zejména vhodný při dobrovolném prodeji spoluvlastnického podílu, kdy s dražbou se současně vyřeší problematika předkupního práva spouvlastníka a není tak třeba čekat na jeho vyjádření. Nehledě na sitace, kdy spoluvlastníků máte desítky, často s neznámými adresami. Více o této problematice si můžete přečíst zde: Blog: Jak řešit předkupní právo
Tuto dražbu provádí soudní exekutor.
Tento typ dražeb má zákonem pevně daná pravidla a vlastnictví předmětu dražby přechází na vydražitele příklepem.

Veřejná dražba nedobrovolná

Jedná se o dražbu konanou podle zákona č. 26/2000 Sb. o veřejných dražbách, kdy se draží majetek (nejčastěji) dlužníka proti jeho vůli - proto dražba nedobrovolná.
Tento typ dražby se nejčastěji používá k vymožení pohledávky či povinnosti dlužníka a je alternativou (i když v praxi méně často využívanou) k nedobrovolné exekuční dražbě.
Tuto dražbu ve většině případů provádí dražebník, který má vydanou koncesi k provádění veřejných dražeb.
Tento typ dražeb má zákonem pevně daná pravidla a vlastnictví předmětu dražby přechází na vydražitele uhrazením nejvyššího podání.

Veřejná dražba doborovolná

Jedná se o dražbu konanou podle zákona č. 26/2000 Sb. o veřejných dražbách, kdy se draží majetek na základě dobrovolného návrhu vlastníka věci.
Tento typ dražby se nejčastěji používá (i když trochu nelogicky) k prodeji majetku v insolvenci a k dobrovolnému prodeji majetku u kterého je potřeba zajistit maximální transparentnost prodeje.
Tuto dražbu provádí dražebník, který má vydanou koncesi k provádění veřejných dražeb nebo územně samosprávný celek, příslušný orgán státní správy nebo ÚZSVM.
Tento typ dražeb má zákonem pevně daná pravidla a vlastnictví předmětu dražby přechází na vydražitele uhrazením nejvyššího podání.

Aukce

Jedná se o specifický typ "dražby", která není regulována žádným specifickým zákonem. Aukce se tak řídí obecnými ustanovenímu zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, kdy se formou aukce doborovolně nabízí majetek vlastníka věci k prodeji, či postoupení nějakého práva - např. aukce nájmu bytu či pachtu pozemku. Podrobné podmínky každé aukce se tak řídí aukční vyhláškou a případně Smlouvou o zprostředkování aukce.

Tento typ dražby se nejčastěji používá k nalezení nejvyšší tržní ceny při prodeji majetku, pokud zákon nebo jiný právní úředpis nestanovuje podmínku zpeněžit majetek v exekuční či veřejné dražbě.

Tuto dražbu může provádět kdokoliv - obvykle vlastník pozemku nebo realitní kancelář na základě smlouvy o zprostředkování.

Vzhledem k tomu, že tento typ dražeb nemá zákonem pevně daná pravidla, mohou rozhodovat i další kritéria - vyhlašovatel aukce si např. může stanovit splnění dalších kritérii pro schválení přístupu k dražbě. Tohoto se např. využívá při pronájmu bytů, kdy v 1. kole si pronajímatel vybere vhodné uchazeče, které následně připustí k samotné aukci o výši nájemného (více kolové výběrové řízení).

Vlastnictví (právo) k předmětu dražby přechází na vydražitele uzavřením příslušné smlouvy a jejím případným vkladem do katastru nemovitostí.

 

Pozn.: pokud je na tomto serveru uváděn pojem "dražba" je tím myšlena Exekuční dražba, Veřejná dražba i Aukce, pokud není výslovně uvedeno jinak. Konkrétní typ dražby je vždy uveden u jednotlivých dražeb a u nich v dražební resp. aukční vyhlášce.

 

Základní pojmy

Aktivovaný účet
účet uživatele, který byl aktivován kliknutím na aktivační odkaz v e-mailu, který byl po odeslání registrace uživateli zaslán na jím uvedený e-mail. V případě nedoručení e-mailu s aktivačním odkazem nebo chybně uvedeného e-mailu je možné požádat o ruční aktivaci účtu na podpoře portálu m-aukce.cz. Aktivovaný uživatel může plně využívat služby portálu m-aukce.cz - tzn. přihlašovat se do aukcí, podávat námitky, dotazy atp.

Detail dražby (aukce)
detail dražby (aukce) je webová stránka, která zobrazuje detaily dražby (aukce) a podrobné informace o ní (popis předmětu aukce, umístění, dokumenty, informace o vyhlašovateli, fotodokumentace apod.) a pokud je uživatel přihlášen pak i informaci o stavu připuštění uživatele do dražby (aukce).

Dodatek k dražební (aukční) vyhlášce
pokud dojde ke změně okolností, písařské chybě či dojde ke vzniku situace, která značným způsobem zasahuje do samotné dražby (aukce), může vyhlašovatel aukce vydat dodatek či dodatky k dražební (aukční) vyhlášce, ve které popíše nové okolnosti  vztahující se k předmětu dražby a informuje o nich všechny do té doby registrované dražitele.

Dražba (aukce)
proces prodeje předmětu dražby, či úplaty za nějaké právo (např nájem), kdy výše ceny je tvořena po dobu trvání dražebního (aukčního) jednání na základě příhozů zájemců o uzavření kupní, nájemní, pachtovní či jiné příslušné smlouvy s cenou odpovídající nejvyššímu podání dražitele

Dražba (aukce) dobrovolná
dražba (aukce), kde se majitel předmětu dražby (aukce) rozhodl zpeněžit svůj majetek prostřednictvím dražby.

Dražba nedobrovolná
dražba, kde je majitel předmětu dražby donucen soudem, rozhodčím nálezem či notářským zápisem svůj majetek zpeněžit, aby mohl dostát svým závazkům.

Dražební (aukční) jistota
částka, kterou musí účastník dražby složit na účet dražebníka, pokud je tak stanoveno v dražební (aukční) vyhlášce a která slouží k zajištění závazků dražitele (zejména pro účely případného zmaření dražby). Dražební jistota může být započtena na kupní cenu či na poplatek za provedení dražby (aukce) dražebníkovi. V případě neúspěchu dražitele v dražbě (aukci), je dražební (aukční) jistota vracena dražiteli zpět. Podrobnosti jsou stanoveny samostatně v každé dražební (aukční) vyhlášce.

Dražební (aukční) místnost (síň)
prostory ve kterých probíhá proces dražby (aukce). V případě elektronické dražby (aukce) se jedná o virtuální prostor umístěný na dražebním (aukčním) portále na internetové adrese m-aukce.cz.

Dražební (aukční) vyhláška
dokument obsahující popis předmětu aukce, způsob jejího provedení, informace o tom kdo dražbu  navrhuje, kdo dražbu zprostředkovává, podmínky pro účast v ní a další podstatné informace týkající se předmětu aukce a případného způsobu převodu vlastnického práva k předmětu aukce v případě úspěšného aukčního jednání apod.

Dražebník
je osoba, která organizuje dražbu, např. exekutor, držitel koncese k provádění veřejných dražeb, vlastník předmětu dražby (aukce) nebo osoba či společnost, která pro vlastníka předmětu dražby (aukce) zprostředkovává a zajišťuje celý dražební proces.

Elektronický podpis
uznávaný elektronický podpis vydaný akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb dle § 11 zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, ve znění pozdějších předpisů.

Licitátor
osoba, která moderuje samotný průběh dražby a za pomoci dražebního kladívka uděluje příklep vítězi dražby.

Minimální příhoz
stanovená částka dražebníkem, o kterou lze minimálně zvýšit aktuální cenu předmětu dražby (příhoz). Pokud je minimální příhoz stanoven např. na 1000 Kč, nelze učinit příklep menší než je tato částka. Nemůžete tedy učinit příhoz ve výši 999 Kč a menší.

Maximální příhoz
stanovená částka dražebníkem, o kterou lze maximálně zvýšit aktuální cenu předmětu dražby jedním příhozem. Pokud je maximální příhoz stanoven např. na 10.000 Kč, lze jedním příhozem zvednout cenu maximálně o 10.000 Kč. Pokud chcete přihodit vyšší částku, musít příhoz opakovat.

Navrhovatel
osoba či právní subjekt, který prodej dražbou (aukcí) navrhuje.

Nejvyšší podání
nevyšší podání je poslední učiněné podání (nabídnutá cena), které zůstalo nejvyšším podáním do okamžiku učinění příklepu licitátorem vítězi dražby (aukce).

Odborný posudek
dokument, který je vypracován nestranným odborníkem pohybujícím se v příslušeném oboru ve vztahu k předmětu dražby (aukce). Dokument obsahuje podrobný popis předmětu dražby (aukce) a odborný odhad jeho ceny.

Poskytovatel dražebního (aukčního) portálu
je společnost MarsLand s.r.o., která vyhlašovateli dražby (aukce) jakož i jejím ostatním účastníkům umožňuje prostřednictvím webové aplikace m-aukce.cz vypsání a průběh dražebního (aukčního) jednání prostřednictvím elektronické dražby (aukce) na portále m-aukce.cz. Také může na provádět administraci dražby (aukce) a její marketing.

Protokol o dražbě (aukci)
je dokument, který se vygeneruje po jejím ukončení a obsahuje podstatné informace o dražbě (aukci) a jejím průběhu.

Předmět dražby (aukce)
věc movitá či nemovitá, úplata za nějaké právo (např. právo nájmu, pachtu, věcného břemene apod.). 

Předražek
vyjma osob uvedených v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek).

Příhoz
navýšení aktuálně nejvyššího podání dražitelem o určitou částku, kterou dražitel činí formou příhozu, a za kterou je v daný okamžik ochoten předmět dražby (aukce) koupit, přičemž dražitel není omezen počtem nebo maximální výší svých podání, nabídka ceny (příhozu) je zároveň projevem vůle předmět dražby (aukce) bez dalších podmínek koupit a je též závazným návrhem zájemce na uzavření kupní smlouvy (či jiné příslušné smlouvy). Dražitel se zároveň zavazuje, že pokud se stane vydražitelem dražby (aukce) nebo, předmět dražby (aukce) koupí za cenu odpovídající jeho nejvyššímu podání. Nesplnění závazku koupě předmětu dražby (aukce) je vymahatelné právo a mohou tím vzniknout vydražiteli náklady spojené s uplatněním práva vyhlašovatele dražby (aukce).

Příklep
moment, kdy licitátor stvrdí prodej za nejvyšší dosaženou cenu v dražbě (aukci) účastníkovi dražby, který učinil nejvyšší podání.

Registrovaný uživatel
osoba, která vyplní a odešle údaje požadované portálem m-aukce.cz v sekci registrace. Podmínkou pro úspěšné odeslání je souhlas s provozními podmínkami portálu a souhlas se zpracováním osobních údajů.

Smlouva o dražbě
je dokument, který mezi sebou uzavírají dražebník a navrhovatel dražby (aukce) o zajištění dražebního procesu ze strany dražebníka.

Účastník dražby (aukce)
osoba, která se rozhodla se účastnit dražby (aukce) o předmět dražby (aukce), je do ní přihlášená, připuštěná, splnila podmínky dražební (aukční) vyhlášky a má oprávnění činit nabídky formou Příhozů.

Uživatel
osoba, která prohlíží, stahuje nebo obsluhuje veřejnou část portálu m-aukce.cz.

Uživatelský účet
účet, ke kterému se registrovaný uživatel přihlašuje pomocí jím zvoleného uživatelského jména a hesla. Bez znalosti uživatelského jména a hesla se není možné do uživatelského účtu přihlásit a tedy se ani účastnit aukčního jednání. V případě, že ztratíte přihlašovací údaje k Vašemu uživatelskému účtu, postupujte dle pokynů uvedených v sekci "Přihlášení".

Vydražitel
osoba, která podala nejvyšší cenovou nabídku a stala se tak „vítězem“ dražby či aukce (byl jí udělen příklep).

Vydražitel v pořadí
pokud vydražitel aukce odmítne splnit svoji nejvyšší nabídku (podání) a/nebo se ukáže, že není schopen splnit svoji nejvyšší nabídku (podání) a umožňuje-li to aukční vyhláška, stane další účastník aukce v pořadí s druhou nejvyšší nabídkou učiněnou v aukčním jednání vydražitelem.

Vyhlašovatel
je osoba, která drží vlastnická, dispoziční či jiná práva umužňující mu dispozici s předmětem dražby (aukce) a která navrhuje a vyhlašuje dražbu.

Znalecký posudek
dokument, který je vypracován nestranným soudním znalcem v příslušeném oboru ve vztahu k předmětu dražby (aukce). Dokument obsahuje podrobný popis předmětu dražby (aukce) a odborný odhad jeho ceny.

 

Pozn.: V případě rozporu nebo možnosti odlišného výkladu v textech uvedených v souvisejících dokumentech nebo textech na Portále mají vždy přednost ustanovení v tomto pořadí: 1. zákonná ustanovení, 2. dražební vyhláška včetně dokumentů k dražební vyhlášce připojených, 3. všeobecné dražební podmínky, 4. slovník pojmů.