Dražební podmínky

na webu m-aukce

 

MarsLand s.r.o., IČO: 07779615
se sídlem: Malostranská 433, 267 24 Hostomice
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Prace pod č.j. C307260
e-mail: info@m-aukce.cz

(dále též jen jako: „Poskytovatel“)

 

vydává níže uvedeného dne a roku tyto všeobecné dražební podmínky účasti v elektronické dražbě na dražebním portálu m-aukce.cz (dále též jako "Podmínky"):

 

I. Obecná ustanovení

 1. Tyto Podmínky upravují pravidla užívání dražebního portálu m-aukce.cz (dále též jako "Portál")  jeho uživateli (dražiteli i dražebníky).
   
 2. Pokud není výslovně uvedeno jinak, tak dražbou v obecném slova smyslu jsou myšleny všechny typy dražeb a aukcí, dražebními podmínkami jsou myšleny i aukční podmínky, dražebním portálem je myšlen i aukční portál atp. Pokud je použito výslovně níže uvedených termínů, myslí se tím:
  1. "Exekutorská dražba" - dražba vyhlašovaná podle zákona č. 99/1963 Sb. občanského soudního řádu (o.s.ř.) ve spojení se zákonem č. 120/2001 Sb. exekuční řád;
  2. "Veřejná dražba" - dražba vyhlašovaná odle zákona č. 26/2000 Sb. o veřejných dražbách;
  3. "Aukce" - jednání dle obecných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník.
    
 3. Aukce se v obecné rovině řídí občanským zákoníkem a její detailní podmínky jsou vždy jednotlivě popsány v každé aukční vyhlášce. V nejednoznačných situacích, pokud to umožňuje občanský zákoník, se pro výklad jednotlivých situací použijí přiměřeně ustanovení zákona č. 26/2000 Sb. o veřejných dražbách a ustanovení vyhlášky č. 18/2014 Sb. o stanovení podmínek postupu při elektronické dražbě.
   
 4. Na exekutorské dražby a veřejné dražby, konané dle příslušných zákonných ustanoveních, se tyto Podmínky vztahují jen v rozsahu, který není zákoně upraven nebo zákon umožňuje se od zákonného opatření odchýlit.
   
 5. Pokud není výslovně uvedenou jinak, tak kupní smlouvou se zároveň myslí i jiný typ smlouvy, který může být, s ohledem na předmět aukce, s vydražitelem uzavřen - např. nájemní smlouva, pachtovní smlouva, smlouva o věcném břemeni, smlouva o právu stavby apod. Stejně tak se kupujícím zároveň myslí i příslušné označení osoby, se kterou může být, s ohledem na předmět aukce, s vydražitelem uzavřen smluvní vztah - např nájemce, propachtovatel, oprávněný apod. Totéž platí i o kupní ceně, kterou může být myšleno i nájemné, pachtovné, odměna za věcné břemeno, stavební plat atd.
   
 6. Poskytovatel zajišťuje využití dražebního portálu m-aukce.cz pro třetí strany (dražitele a dražebníky) a umožňuje jim administraci jednotlivých dražeb na Portále vystavených. Pokud není uvedeno jinak, není dražitelem a neúčastní se tak jakýmkoliv způsobem jednání mezi dražitelem dražebníkem a případně vyhlašovatelem dražby, pokud v těchto Podmínkách není uvedeno jinak.
   
 7. Poskytovatel může podporovat nabídku dražeb zveřejněných na Portále prostřednictvím marketingu a zasílání obchodních sdělení s tím, že je oprávněn k těmto účelům publikovat dražby vyhlašovatelů veřejnosti, včetně fotografií a popisu nabízeného předmětu dražby.
   
 8. Všichni zájemci o vydražení předmětu dražby jsou povinni v rámci své registrace na Portálu uvést úplné a pravdivé údaje. Stejně tak vyhlašovatel dražby resp. dražebník má povinnost uvádět pravdivé údaje o předmětu dražby. Poskytovatel Portálu neodpovídá za správnost a úplnost údajů uvedených dražiteli (účastníky dražby) či dražebníky (vyhlašovateli aukce), avšak v rámci možností je může (nikoliv však musí) ověřovat a v případě zjištění nesrovnalostí může uvést údaje do řádného stavu.
   
 9. Dražebním jednáním vznikají závazky mezi vyhlašovatelem dražby (dražebníkem) a zájemcem (dražitelem). Dražitelé se přihlášením do dražby a složením dražební jistoty zavazují případné závazky splnit. Vymáhání takových závazků mohou obě strany činit vůči sobě, v žádném případě však nemohou plnění jakýchkoliv závazků případně vzniklou újmu nárokovat vůči Poskytovateli Portálu. Poskytovatel Portálu neodpovídá za jakékoliv závazky vzniklé v rámci dražebního jednání.
   
 10. Vyhlašovatel dražby (dražitel) je povinen stanovit podmínky a požadavky aukce a znění nebo ustanovení kupní smlouvy v dražební vyhlášce, pokud obsahuje neobvyklá ustanovení. Vítěz dražby je povinen respektovat tyto podmínky a je povinen k nim přistoupit. Pokud je společně s dražební vyhláškou zveřejněn i text kupní smlouvy považuje se tento text za součást smlouvy o smlouvě budoucí kupní, kterou dražitel příklepem uzavřel. Pokud nebude uvedena podstatná náležitost, která je nutná pro realizaci prodeje, jsou obě strany povinny akceptovat obvyklé znění nebo řešení této situace, přičemž má přednost obecně užívaný způsob řešení a ochrana zájmů vyhlašovatele dražby.
   
 11. V případě rozporu nebo možnosti odlišného výkladu v textech uvedených v souvisejících dokumentech nebo textech na Portále mají vždy přednost ustanovení v tomto pořadí: 1. zákonná ustanovení, 2. dražební vyhláška včetně dokumentů k dražební vyhlášce připojených, 3. obecné dražební podmínky, 4. slovník pojmů.
   
 12. Při neúspěšné nebo zmařené dražbě může na pokyn vyhlašovatele dražby (dražitele) dojít k vypsání nové dražby za stejných nebo i jiných podmínek.
   
 13. Přihlášením do dražby a složením dražební jistoty zájemce (dražitel) stvrzuje, že se výslovně seznámil s dražební vyhláškou, včetně všech dokumentů k dražební vyhlášce připojených, obecnými dražebními podmínkami, slovníčkem pojmů, návodem jak používat tento Portál a souhlasí s nimi. Zároveň prohlašuje, že je mu znám postup i technické podmínky dražby.
   
 14. Technickými předpoklady pro využívání služeb Portálu jsou zejména:
  1. stabilní internetové připojení s dostatečně rychlou odezvou
  2. aktualizovaná nejnovější verze internetového prohlížeče (Chrome, Safari, Firefox, Internet Explorer).
    
 15. Poskytovatel negarantuje rychlost připojení jednotlivých uživatelů a rovněž rychlost reakce kliku zobrazeného na počítači uživatele a jeho promítnutí do portálu a konkrétní dražby, jíž se účastník účastní. Poskytovatel neodpovídá za výpadky či omezení dostupnosti sítě elektronických komunikací (internet), jejichž prostřednictvím se uskutečňuje přenos dat, a to jak na straně uživatele, tak na straně poskytovatele, popř. na straně dalších zúčastněných osob. Poskytovatel rovněž neodpovídá za rychlost přenosu dat a též její případné snížení. Poskytovatel nenese odpovědnost za spolehlivost a funkčnost sítě elektronických komunikací a za chyby vzniklé v důsledku poruch či ztrát při přenosu dat.


II.
Dražební vyhláška

 1. Dražebník vyhlásí konání dražby dražební vyhláškou, v níž uvede minimálně tyto informace:
  1. typ dražby, zda se jedná o dražbu dobrovolnou či nedobrovolnou, a jde-li o opakovanou dražbu;
  2. dražebníka dražby;
  3. vyhlašovatele dražby;
  4. místo, datum a čas zahájení dražby;
  5. označení a popis předmětu dražby a jeho příslušenství
  6. práva a závazky na předmětu dražby váznoucích a s ním spojených;
  7. popis stavu, v němž se předmět dražby nachází;
  8. odhadnutou nebo zjištěnou cenu;
  9. vyvolávací cenu, stanovený minimální a maximální neodvolatelný příhoz;
  10. informci o dražební jistotě (je-li požadována), výše dražební jistoty, způsob a lhůta pro její složení, číslo účtu a případně adresu místa, kde může být dražební jistota složena v hotovosti a způsob jejího vrácení;
  11. informaci o nákladech s dražbou spojených a o způsobu jejich úhrady, včetně nákladů na zmařenou dražbu;
  12. způsob a termín pro úhradu vydraženého předmětu dražby;
  13. datum a čas a místo konání prohlídky předmětu předmětu dražby (je-li organizována) a organizační opatření k zabezpečení prohlídky;
  14. upozornění, že osoby, které mají k předmětu dražby předkupní právo, jsou povinny doložit dražiteli své právo stanoveným způsobem;
  15. podmínky odevzdání předmětu dražby vydražiteli.
    
 2. Dokumenty připojené nebo zveřejněné dražebníkem společně s dražební vyhláškou se stávají její nedílnou součástí.
   
 3. Dražební vyhlášku uveřejní dražebník způsobem vzhledem k předmětu dražby v místě obvyklým nejméně 7 dnů před zahájením dražby.

 

III.
Způsob provádění dražeb

 1. Dražby budou prováděny prostřednictvím Portálu.
   
 2. Dražbou se pro účely tohoto jednání rozumí výběr kupujícího nabízejícího nejvyšší kupní cenu, která bude nabídnuta jako nejvyšší neodvolatelné podání činěné formou příhozů (přihazování částek na poslední nabídnutou nejvyšší cenu) a následný převod práva k předmětu dražby mezi dražebníkem a dražitelem.
   
 3. Příhozy v dražbě nesmějí být nižší než minimální příhoz a zároveň vyšší než horní hranice příhozu, pokud byly dražebníkem stanoveny.
   
 4. Příhoz může být učiněn pouze registrovaným a dražebníkem připuštěným účastníkem prostřednictvím Portálu. Účastník zodpovídá za výši příhozů. 
   
 5. Pokud dojde k příhozu v posledních 5ti minutách trvání aukce, doba do konce aukce se automaticky prodlužuje vždy o dalších 5 minut od okamžiku učinění posledního příhozu.
   
 6. Učinilo-li současně více dražitelů stejné nejvyšší podání, udělí licitátor příklep nejprve tomu dražiteli, kterému svědčí předkupní právo nebo výhrada zpětné koupě. Dorovnávat na podání jiných dražitelů smí jen osoba s předkupním právem nebo v jejíž prospěch byla zřízena výhrada zpětné koupě - toto právo musí být těmito osobami uplatněno nejpozději 60 min. před zahájením samotné dražby. Při shodě podání bude vydražitel určen losem. Los mezi osobami s předkupním právem, které učinily shodné podání se činí elektronickým losem z čísel 1 až 99 na základě kliknutí uživatele ihned po ukončení elektronické dražby nejdéle ve lhůtě 5 minut. Dražiteli s vyšším vylosovaným číslem bude udělen příklep. Není-li příklep takto udělen, udělí jej licitátor dražiteli, který podání učinil jako první.
   
 7. Systém Portálu po ukončení dražby označí vítěze (jeho identifikačním číslem v aukci) a vygeneruje protokol o provedení dražby, který bude přístupný všem účastníkům dražby v záložce dokumenty na detailu dané dražby. 
   
 8. Pokud vydražitel aukce odmítne splnit svoji nejvyšší neodvolatelnou nabídku (podání) a/nebo se ukáže, že není schopen splnit svoji nejvyšší neodvolatelnou nabídku (podání) a umožňuje-li to dražební (aukční) vyhláška, stane další účastník aukce v pořadí s druhou nejvyšší beodvolatelnou nabídkou učiněnou v aukčním jednání vydražitelem na místo něj.

 

IV.
Podmínky účasti v dražbě

 1.  Účastník dražby musí provést registraci na Portálu.
   
 2. V případě změn osobních nebo firemních údajů již zaregistrovaného uživatele (účastníka dražby) je možné zaslat žádost o změny na e-mail info@m-aukce.cz. O změny je možné žádat pouze z ověřeného e-mailu uživatele. Provozovatel neodpovídá za případné změny osobních nebo firemních údajů účastníka, který si o změny nezažádal.
   
 3. Účastník dražby se musí přihlásit do dražby kliknutím na tlačítko "Účastnit se" na webové stránce detailu dražby, o níž má zájem se jí zúčastnit, vystavené na Portále, čímž účastník s dražitelem uzavírá smlouvu o účasti v předmětné dražbě a zároveň souhlasí se všemi podmínkami dražby a jeho případnými budoucími závazky.
   
 4. Po kliknutí na tlačítko "Účastnit se" si účastník zvolí typ subjektu za který se chce dražby zúčastnit (fyzická osoba, právnická osoba, spoluvlastnictví, SJM apod.) a doplní osobní údaje případných spoludražitelů, dle jeho výběru.
   
 5. Pokud je v dražební vyhlášce požadováno složení dražební jistoty, musí účastník dražby složit dražební jistotu ve výši a dle pokynů v dražební vyhlášce uvedených. Splnění podmínky složení dražební jistoty na bankovní účet dražitele se považuje za splněný jen je-li dražební jistota připsána na bankovní účet dražitele uvedený v dražební vyhlášce, tzn. tato podmínka není splněna v případě, že dražební jistota již sice byla dražitelem odeslána, ale ještě nebyla připsána na bankovní účet dražitele (pokud dražitel nerozhodne jinak). Odesláním dražební jistoty účastník potvrzuje svůj souhlas se všemi podmínkami dražby a jeho případnými budoucími závazky. Dražební jistota se skládá pro zajištění závazku vydražitele, případně vydražitele v pořadí, pro řádné uhrazení nákladů dražby a pro připuštění zákemce do dražby, případně na úhradu pokuty za zmaření dražby. 
   
 6. Dražby se může zúčastnit jen účastník, který splnil veškeré podmínky v dražební vyhlášce uvedených a byl připuštěn k dražbě dražebníkem. Pokud zákon neuvádí jinak, není na připuštění k dražbě dražebníkem právní nárok a dražebník se bez udání důvodu může rozhodnout, že účastníka nepřipustí k dražbě.
   
 7. Dražebního jednání se může zúčastnit každá právnická nebo fyzická osoba způsobilá nabývat předmět dražby.
   
 8. Dražitelem může být požadováno ověření totožnosti dražebníka. V takovém případě je v dražební vyhlášce popsán postup ověření totožnosti dražebníka (dle pokynů v dražební vyhlášce mohou být použity formuláře uložených v menu Formluáře). Ověření totožnosti může být provedeno po vyplnění příslušného formuláře všemi účastníky ověřující svou totožnost (FO, PO, spoluvlastníci, SJM) těmito způsoby:
  1. Vytištěním příslušného formuláře, úředním ověřením podpisů a odesláním doporučeným dopisem na adresu Provozovatele;
  2. Vytištěním příslušného formuláře, úředním ověřením podpisů, konverzí podepsaného formuláře do elektronické podoby na CzechPointu a jeho odeslání do e-mailové schránky: info@m-aukce.cz;
  3. Vyplněním příslušného formuláře, jeho podepsáním elektronicky uznávanými podpisy a jeho odeslání do e-mailové schránky: info@m-aukce.cz;
  4. Vyplněním příslušného formuláře a jeho odeslání do datové schránky Provozovatele: baksprj (lze využít jen v případě, že dražitel je pouze jeden a to vlastník datové schránky).
    
 9. Dokumenty s ověřením totožnosti dražebníka administruje a uchovává Provozovatel v souladu se zásadami ochrany osobních údajů. Provozovatel předává údaje  s ověřením totožnosti dražebníka jednotlivým dražitelům. Platnost dokumentů s ověřením totožnosti dražebníka je jeden rok, pokud není v dražební vyhlášce uvedeno jinak. Každý přihlášený účastník dražby souhlasí a dává pokyn k tomu, aby pokud se stane vydražitelem nebo Vítězem v pořadí, Poskytovatel předal všechny osobní a kontaktní údaje ihned po ukončení dražby, tak jak je poskytli dražitelé při registraci, vyhlašovateli (dražebníkovi) dražby a majiteli předmětu aukce, aby je tito mohli za účelem vypracování dokumentů a dojednání dalších podmínek převodu předmětu dražby kontaktovat a dokumentaci připravit. 
   
 10. Účastník dražby bere registrací do systému na vědomí, že je povinen sdělit pravdivě své identifikační údaje a podrobit se identifikaci a případné kontrole ze strany poskytovatele či dražitele v souladu s ust. § 8 a § 9 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, v platném znění. Účastník dražby je povinen na vyzvání poskytovatele či dražitele neprodleně doložit pravdivost identifikačních údajů.
   
 11.  Přihlášením do dražebního jednání (kliknutím na tlačítko "Účastnit se" na detailu dražby) potvrzuje dražitel, že se seznámil se všemi podmínkami dražby - zejména s těmito Podmínkami, dražební vyhláškou (včetně všech dokumentů společně s aukční vyhláškou zveřejněných), slovníkem pojmů, návodem jak používat tento Portál a výslovně s nimi souhlasí. Zároveň také sděluje a deklaruje svoji roli, ve které se chce dražby zúčastnit a také do jakého typu vlastnictví chce případně jako vítěz dražby předmět aukce nabýt a že údaje, jím uvedené v jeho účtu na Portále, jsou pravdivé a úplné. Tím dochází k autentizaci dražitele pro účely této Dražby. Dále tímto přihlášením do dražebního jednání vyjadřuje, že si je vědom závazků, které mu vzniknou jako vítězi dražby, případně jako dalšímu dražiteli v pořadí, který se stal vítězem v pořadí, zejména uhradit nejvyšší neodvolatelné podání vyhlašovateli dražby. Rovněž přihlášením do dražebního jednání prohlašuje a stvrzuje, že se dostatečně seznámil s fyzickým i právním stavem předmětu dražby tak, aby jeho neodvolatelné podání (nabízená cena) bylo učiněno na základě dostatečné informovanosti dražitele a že poskytnuté dokumenty (zejména dražební vyhláška) jsou pro jeho účast a činění neodvolatelných podání v aukci dostačující, dále že si je řádně přečetl, rozumí jim a bez výjimky s nimi souhlasí a nemá žádné připomínky.
   
 12. Je-li účastníkem aukce jedním z manželů a budou-li na nabytí předmětu dražby použity prostředky SJM, účastník dražby přihlášením do dražebního jednání prohlašuje, že druhý manžel souhlasí s účastí v dražbě a je si taktéž vědom všech právních důsledků z účasti v dražbě plynoucích.
   
 13. Odhad obvyklé tržní ceny předmětu dražby je pouze orientační a vychází z odborných znalostí a zkušeností jeho vyhotovitele. Dražitel je povinen si sám udělat svůj názor na hodnotu předmětu dražby, zejména porovnáním s jinými nabízenými srovnatelnými předměty dražby v daném místě a čase. Na jakékoliv pozdější reklamace není možné brát zřetel.
   

V.
Postup po vítězství v dražbě

 1. Systém Portálu po ukončení dražby označí vítěze (jeho identifikačním číslem v aukci) a vygeneruje protokol o provedení dražby, který bude přístupný všem účastníkům dražby v záložce dokumenty na detailu dané dražby. 
   
 2. Vítěz dražby (vydražitel) je svým neodvolatelným podáním (nabídnutou nejvyšší cenou) vázán a má povinnost uzavřít kupní smlouvu a uhradit kupní cenu způsobem a ve lhůtě uvedené v dražební vyhlášce, a to počínaje ode dne ukončení dražebního jednání (dále též jako "Lhůta").
   
 3. Po marném uplynutí Lhůty ztrácí vítěz dražby nárok na získání předmětu dražby.
   
 4. Dražiteli, který v aukci nezvítězí nebo se nestane vítězem v pořadí, bude dražební jistota vrácena v plné výši ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou, nejpozději však do 30 kalendářních dnů na účet, ze kterého byla dražební jistota odeslána nebo na účet uvedený v registraci uživatele na Portále a v případě složení dražební jistoty v hotovosti bude neúspěšnému dražiteli dražební jistota vrácena v hotovosti v sídle dražebníka.V případě zmaření dražby vydražitelem nebo následně vítězem dražby v pořadí, bude složená jistota započtena na úhradu smluvní pokuty za zmaření dražby, rovnající se výši dražební jistoty, ve prospěch dražebníka.
   
 5. Vyjma osob uvedených v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (dále též jako "Předražek").

  1. Pro exekutorské dražby se předražek řídí ust. § 336ja o.s.ř.

  2. Pro ostatní dražby a aukce se předražek řídí dražební vyhláškou. Pokud v dražební vyhlášce není institut Předražku řešen (dražební vyhláška se o něm nezmiňuje), řídí se předražek přiměřeně ustanovením § 336ja o.s.ř., nejpozději je však možné jej učinit do doby podpisu kupní smlouvy.

  3. Předražek lze uplatnit pouze u příslušného dražebníka, který dražbu pořádá.

  4. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.m-aukce.cz. 
    

 6. Vyhlašovatel dražby si vyhrazuje právo kupní smlouvu neuzavřít.

 

VI.
Upuštění od dražby

 1. Od dražebního jednání může být upuštěno v těchto případech:
  1. vyhlašovatel (dražebník) pozbude právo předmět dražby dražit
  2. dojde k významné změně právního nebo fyzického stavu předmětu dražby
  3. vyhlašovatel (dražebník) upustí od dražebního jednání
  4. poskytovatel může kdykoliv dražbu zrušit, a to zejména z důvodu porušení povinností, zákonů či dobrých mravů na straně vyhlašovatele dražby, v takovém případě je povinen zrušení dražby odůvodnit
    
 2. V případě, že bude dražební jednání zrušeno, budou zájemci, kteří byly registrování do předmětného dražebního jednání, o této skutečnosti informováni prostřednictvím Portálu, na jejich e-mail, či jiným vhodným způsobem.
   

VII.
Převod předmětu dražby a náklady s dražbou spojené

 1. K převodu vlastnického práva dojde v případě exekuční dražby a veřené dražby v souladu s exekučním řádem a zákonem o veřejných dražbách. V případě aukce dojde k převodu vlastnického práva uzavřením kupní smlouvy, dle podmínek uvedených v aukční vyhlášce.
   
 2. Pokud to dražební vyhláška umožňuje, tak k financování je možné využít (hypoteční) úvěr. Riziko poskytnutí resp. neposkytnutí úvěru nese vítěz dražby a není důvodem pro vyvázání se z právních důsledků plynoucích vydražiteli z výsledku dražby. Neposkytnutí úvěru není důvodem pro vrácení dražební jistoty.
   
 3. Vyhlašovatel aukce si vyhrazuje právo požadovat po vítězi aukce takový způsob úhrady kupní ceny, textaci kupní smlouvy a součinnost, který je slučitelný s obecně platnými právními normami a zvyklostmi při převodu movitého a nemovitého majetku, zejména s ohledem na nutnost vypořádání závazků.
   
 4. Předmět dražby bude kupujícímu řádně protokolárně předán se všemi podklady, které jsou k dispozici, nejpozději do pracovních 30 dnů ode dne uhrazení celé kupní ceny a podpisu kupní smlouvy (pokud dražební vyhláška neurčí jinak). Vítěz dražby je povinen si je v této lhůtě vydraženou věc převzít. Pokud tak neučiní, mají se za převzaté a riziko škod přechází na vítěze dražby nejpozději uplynutím této lhůty.
   
 5. Náklady spojené s přepisem vlastnického práva k nemovitosti a daň z nabytí nemovitého majetku hradí vítěz dražby. Zároveň je vítěz dražby i poplatníkem této daně.
   
 6. Náklady dražby se hradí z výtěžku dražby či z dražební jistoty složené vydražitelem - podrobnosti stanoví dražební vyhláška. Nebude-li předmět dražby vydražen náklady dražby nese vyhlašovatel dražby nebo dražebník - dle smluvního ujednání mezi nimi.
   

 7. Po účastníkovi dražby, který byl vyloučen z dražby z důvodu závažné porušení pravidel dražby či tohoto Portálu, může být dražebníkem požadováno zaplacení smluvní pokuty až do výše složené dražební jistoty, která se na úhradu smluvní pokuty započte.
   

VIII.
Důvěrné informace

 1. Jakýkoliv uživatel tohoto portálu se zavazuje k důvěrnému zacházení s informacemi, které získal na tomto portále, což jsou zejména informace, data a údaje týkající se vyhlašovatele, dražebníka, poskytovatele a předmětu dražby, které byly účastníkovi dražby zpřístupněny, a to ať v přenosné či nepřenosné podobě, zachycené písemně či na jakémkoliv nosiči dat (včetně magnetické či digitální podoby), sdělené ústně nebo v jakékoli jiné formě (ať označené jako důvěrné nebo bez tohoto označení).
   
 2. Uživatel tohoto portálu se zavazuje, že bude využívat důvěrné informace pouze způsobem stanoveným v těchto podmínkách či aukční vyhlášce. Zejména se zavazuje uchovávat poskytnuté informace v tajnosti a nezpřístupnit je třetím osobám, a to po celou dobu, co bude mít důvěrné informace k dispozici.
   
 3. Uživatel tohoto portálu se zavazuje, že bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele důvěrné informace nesdělí ani je jinak nezpřístupní jakýmkoliv jiným osobám než svým zaměstnancům, poradcům, společníkům nebo zástupcům účastníka dražby, kteří je nezbytně nutně potřebují znát pro účely dražby. Účastník dražby je povinen zavázat osoby, jimž důvěrné informace poskytne, povinností chránit důvěrné informace alespoň ve stejném rozsahu, v jakém je tato povinnost stanovena pro účastníka dražby těmito podmínkami. Uživatel odpovídá za porušení této povinnosti třetí osobou.
   
 4. Uživatel tohoto portálu bere na vědomí, že informace o vyhlašovateli, dražebníkovi, poskytovateli či další údaje, které mu budou v průběhu dražby poskytnuty, mohou obsahovat osobní údaje. Uživatel se zavazuje zachovávat ohledně takových osobních údajů mlčenlivost a nakládat s nimi v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění a rovněž jako s důvěrnými informacemi podle těchto podmínek.
   

IX.
Vznik smluvních ujednání

 1. Učiněním příhozu v dražbě činní dražitel neodvolatelnou nabídku na nabytí předmětu dražby ve smyslu §1731 a násl. Občanského zákoníku, zejména pak § 1736.
   
 2. Příklepem předmětu dražby uzavře vydražitel ve smyslu § 1771 Občanského zákoníku smlouvu o smlouvě budoucí k nabytí práva k předmětu dražby dle § 1785 a násl. Občanského zákoníku.
   
 3. Vyhlašovatel dražby si výslovně vyhrazuje právo smlouvu k převodu předmětu dražby neuzavřít.

 

X.
Ostatní a závěrečná ujednání

 1. Poskytovatel, dražebník i vyhlašovatel aukce, jakožto i další uživatelé tohoto portálu výslovně souhlasí, že na fyzickou a e-mailovou adresu jimy uvedené při registraci na tomto Portále jim lze doručovat písemnosti. Písemnosti jim určené zasílané doporučeně a e-mailem na tyto adresy budou považovány za doručené uplynutím 10 kalendářních dnů od jejich odeslání.
   
 2. Vyhlašovatel, dražebník ani Poskytovatel nehradí v žádném případě jakékoli náklady, které měl účastník dražby s případnou účastí v elektronické dražbě.
   
 3. Účastníci dražby nejsou oprávněni při účasti na dražbách používat jakékoli prostředky (HW či SW), které by mohly mít za následek jejich neoprávněné zvýhodnění oproti jiným účastníkům dražby, popřípadě by mohly ovlivnit průběh dražby, či samotný chod Portálu.
   
 4. Se stížností na jednání Poskytovatele se zájemce může obracet na Českou obchodní inspekci, u níž lze rovněž navrhnout mimosoudní řešení sporu.
   
 5. Registrací do dražby uděluje zájemce o dražbu svůj souhlas s tímto zněním Podmínek, které se tak stávají nedílnou součástí smlouvy o účasti v dražbě, uzavírané mezi dražebníkem a dražitelem. Zájemce tak stvrzuje, že se s těmito Podmínkami seznámil.
   
 6. Dražitel registrací do dražebního jednání potvrzuje, že mu byl s dostatečných předstihem před uzavřením smlouvy předložen informace obsahující zejména označení služeb včetně jejich specifikace, způsob vypořádání ceny služby, způsob platby a způsob plnění a další zákonem požadované údaje.
   
 7. Nedílnou součástí těchto Podmínek je i Slovník pojmů.
   
 8. Poskytovatel je oprávněn tyto Podmínky kdykoliv změnit formou oznámení na Portále. Účinnosti nabývají nové Podmínky dnem jejich zveřejnění na Portále, nestanoví-li Poskytovatel termín pozdější. Na již probíhající dražby bude použito dosavadní znění Podmínek.

 

Tyto všeobecné dražební podmínky nabývají platnosti od 1.2.2020